การเช็ครูปแบบที่ดิน

ผ่านทาง Website

การเช็ครูปแบบที่ดินสาารถทำได้ 2 ทางคือจากเว็บไซต์ของกรมที่ดิน

การเช็ครูปแบบที่ดิน

ด้วย LandsMaps

สามารถดูรูปแบบที่ดินได้โดยแอพ LandsMaps โดยกรมที่ดินได้ทั้ง Android และ iOS

ย้อนกลับ01.png