top of page

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประกอบธุรกรรม ท่านสามารถเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

file.png

1. รูปถ่ายโฉนด หน้า-หลัง

town.png

2. รูปถ่ายทรัพย์สิน

ที่จะจำนอง

contract.png

3.รูปถ่ายสัญญาซื้อขายทรัพย์สินที่จะจำนอง (ถ้ามี)

clipboard.png

4.รูปถ่ายใบประเมินจาก

กรมที่ดิน

(ขอได้จากกรมที่ดินทุกเขต)

bottom of page